Skip to Main Content

IEEE-systemet

Om IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)- stilen är en vanligt förekommande referenshanteringsstil inom de tekniska disciplinerna. IEEE systemet är ett numeriskt system och består av två delar, källhänvisning i text och numerisk ordnad referenslista.

 • I den löpande texten anges referenserna med siffror inom hakparentes i den ordning de förekommer i texten.
 • Referenslistan ordnas i nummerföljd, placeras sist i dokumentet och ska innehålla alla de källor som använts i arbetet.

För fler exempel utöver de som tas upp i denna guide rekommenderar vi:

Allmänna riktlinjer

 • Enligt IEEE ska du undvika referenser till icke-publicerat material när publicerade källor med motsvarande innehåll är tillgängliga.
 • Du ska alltid referera "i första hand", dvs. genom att läsa och citera ursprungliga dokument snarare än andrahandskällor.
 • Om ditt dokument saknar författare, börja referensen i referenslistan med dokumentets titel ("Anomym" användas ej).
 • Vid källor publicerade i USA ska även förkortningen för delstaten anges (tex. CA för Kalifornien).

Varför måste du ange referenser?

 • Visar läsaren vilket material dina påståenden och resonemang bygger på
 • Ger läsaren möjlighet att kontrollera ditt arbete och fördjupa sig i ämnet
 • Sätter in ditt arbete i ett sammanhang och gör det trovärdigt
 • Ger erkännande till andra författares forskning och idéer
 • Undviker plagiat

Referenshanteringsprogram

Det finns en rad referenshanteringsprogram att välja mellan, tex, EndNote, Mendeley och Zotero. Förutom att få hjälp med källhänvisningen i den löpande texten och få automatiskt genererade referenslistor kan dessa med fördel användas för att importera, spara och organisera dina källor. Läs mer och kom igång med ett referenshanteringsprogram här.

Önskar du mer hjälp?